Algemene voorwaarden

Artikel 1

Al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen geschieden uitsluitend op onze Algemene Voorwaarden, die te allen tijde prevaleren boven eventuele inkoopvoorwaarden van de afnemer. Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling verklaart de afnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 2

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, in het bijzonder wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en levermogelijkheden. Wij behouden ons het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd dan wel zodra wij deze zonder orderbevestiging hebben uitgevoerd. De afnemer is aan zijn bestelling gebonden zodra wij deze hebben ontvangen.

Artikel 3

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de prijzen zoals wij die laatstelijk hebben gepubliceerd op het moment van aflevering van de bestelde goederen. De gepubliceerde prijzen gelden "af magazijn leverancier".

Artikel 4

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat als gevolg van niet of te laat afleveren van bestelde producten.

Artikel 5

Vanaf het moment dat de bestelde producten het magazijn van de leverancier verlaten reizen zij voor rekening en risico van de afnemer. Wij zijn gerechtigd een bestelling eventueel in gedeelten af te leveren. In dat geval kunnen wij elke deellevering afzonderlijk aan de afnemer factureren.

Artikel 6

Bij annulering van de afnemer van een door hem gedane bestelling is de afnemer gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order tot het tijdstip van annuleren gemaakte kosten.

Artikel 7

Eventuele reclames ten aanzien van de producten respectievelijk de factuur dienen schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk de factuurdatum, aan ons schriftelijk worden gemeld. Na verloop van deze termijn zijn wij niet verplicht reclames in behandeling te nemen. Reclames geven de koper niet het recht om betaling uit te stellen.

Artikel 8

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum Na verloop van deze termijn zal de afnemer rente verschuldigd worden over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt 1% voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden. Alle voor invordering te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. Wij behouden ons het recht voor geheel naar eigen inzicht te besluiten producten aan de afnemer uitsluitend onder rembours af te leveren. De daaraan verbonden rembourskosten zijn geheel voor rekening van de afnemer. Van een dergelijk besluit zal de betreffende afnemer in kennis worden gesteld, waarbij tevens zo nodig wordt aangegeven voor welke periode deze maatregel om slechts onder rembours te leveren zal gelden.

Voor particulieren dient de betaling bij de bestelling te geschieden.

Artikel 9

Wij behouden ons de eigendom van de verkochte producten voor het tijdstip waarop de afnemer jegens ons heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van krachtens overeenkomst aan hem geleverde of te leveren zaken respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ingeval van niet-tijdige betalingen hebben wij het recht de verkochte producten zonder enige sommatie ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen, zulks onverminderd onze overige rechten in verband met niet-tijdige betaling. Zolang wij de eigendom van de producten hebben, kan de afnemer daarover uitsluitend beschikken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot ons nog in eigendom toebehorende producten.

Artikel 10

Wij garanderen dat bij de huidige stand van de techniek de door ons afgeleverde producten vrij zijn van gebreken als gevolg van materiaal en fabricagefouten. Indien toch van dergelijke gebreken blijkt en afnemer tijdig overeenkomstig art 7 hierover heeft gereclameerd, verklaren wij ons bereid de betrokken producten voor onze rekening te repareren of tijdig indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, te vervangen. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot een dergelijke reparatie c.q. vervanging en iedere verdergaande aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook wordt hierbij uitgesloten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid aan onze zijde.

Artikel 11

Indien de afnemer enige verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling, of enige andere belangrijke wijziging van zijn financiële omstandigheden, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, terwijl in een zodanig geval alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, een en ander onverminderd onze overige rechten ingevolge de overeenkomst en de wet.

Artikel 12

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van de overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de te Amsterdam bevoegde rechter, met dien verstande dat wij het recht hebben iedere zaak aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de afnemer is gevestigd of zijn woonplaats heeft.